ALGEMENE VOORWAARDEN Deco-n-Joy

 

1. Toepasselijkheid

1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen mevrouw De Cauwer Lavinia-Alexandra, handel drijvend onder de benaming DECO-N-JOY, KBO nr. 0698.846.396 met maatschappelijke zetel gelegen te 2140 Antwerpen, Havrelei 98 en de klant. DECO-N-JOY biedt zowel verschillende dienstverlening aan, als de verkoop van producten.

1.2. De klant verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

1.4. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht.

2. Offertes

2.1. De offerte van DECO-N-JOY, is geldig gedurende de termijn bepaald in de offerte. Indien geen termijn bepaald is, dan is de offerte 30 kalenderdagen geldig.

2.2. De offertes van DECO-N-JOY zijn gebaseerd op de juistheid van de door de klant bij aanvragen verstrekte gegevens.

De klant dient alle informatie te verstrekken aan DECO-N-JOY die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffende te kunnen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inlichtingen berust uitsluitend bij de klant. DECO-N-JOY is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de juistheid van de gegevens die door de klant worden verstrekt.

2.3. Tussen DECO-N-JOY en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door DECO-N-JOY van het order van de klant of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door DECO-N-JOY. DECO-N-JOY behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende bestellingen door DECO-N-JOY, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant, worden geschorst.

2.4. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v. B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

3. Prijs

3.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de overeenkomst uitgevoerd tegen prijzen in regie aan 30 EURO/uur. De prijzen die van toepassing zijn, zijn deze van de laatste door DECO-N-JOY meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, en zijn aangeduid in euro. De totale prijs is louter gebaseerd op de opdracht en gegevens die door de klant worden meegedeeld.

De meegedeelde prijs dekt niet de eventuele “meerwerken” (bijkomende opdrachten) omtrent dewelke DECO-N-JOY en de klant naderhand overeenkomen.

Meerwerken/bijkomende werken/opdrachten geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De klant doet derhalve aldus afstand van art. 1793 B.W.

4. Betaling

4.1. De facturen van DECO-N-JOY zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van DECO-N-JOY betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.

4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 100,00 €), onverminderd het recht van DECO-N-JOY om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.3. Bij niet-betaling van één factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt DECO-N-JOY zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.

4.4. Betalingen die de klant aan DECO-N-JOY verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde interesten, daarna op de verschuldigde kosten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

4.5. Indien het krediet, financiële positie of betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van DECO-N-JOY daartoe aanleiding geeft, is DECO-N-JOY gerechtigd om voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de klant weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van DECO-N-JOY in te gaan, behoudt DECO-N-JOY zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 25% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

4.6. De geleverde materialen blijven eigendom van DECO-N-JOY tot en met volledige betaling door de klant. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de klant er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, te verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.

4.7. DECO-N-JOY bedingt zich uitdrukkelijk het recht voor om voorschotten te mogen vragen en/of periodiek te mogen factureren.

5. Leverings- uitvoeringstermijn

5.1. De overeengekomen termijnen zijn bindend voor zowel de klant als DECO-N-JOY. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de klant en DECO-N-JOY, behoudens in een geval van overmacht zoals voorzien onder artikel 9. Bij vertraging in de levering heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat DECO-N-JOY nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 15 werkdagen nadat DECO-N-JOY hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen DECO-N-JOY en de klant.

5.2. Als de levering / uitvoering van de opdracht door de schuld van DECO-N-JOY vertraging heeft opgelopen, is de opdrachtgever en slechts voor zover deze een “consument” is in de zin van het wetboek van economisch recht gerechtigd op een vergoeding voor de opgetreden vertraging. Een vergoeding is pas verschuldigd voor zover de uitvoering niet binnen de 15 werkdagen na het verstrijken van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn voltooid is, voor zover de klant DECO-N-JOY per aangetekende brief heeft in gebreke gesteld, een gebeurlijke vergoeding kan geenszins 10% van de prijs voor de opdracht (ex. BTW) overschrijden.

5.3. DECO-N-JOY behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke uitvoeringen uitmaken. De gedeeltelijke levering van de opdracht kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen en/of diensten rechtvaardigen.

6. Levering

6.1. DECO-N-JOY levert bestelde goederen zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

6.2. Leveringen worden verzonden op kosten en risico (onder andere van opslag, laden, transport en lossen) van de klant.

6.4. De klant verklaart beschikbaar te zijn om de bestelde goederen op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging op elk door DECO-N-JOY gespecifieerd moment. Wanneer de klant niet beschikbaar is voor ontvangst of afhalen, wordt een kennisgeving aan het leveringsadres achterlaten met daarop de nodige instructies voor een tweede leveringspoging of het afhalen.

6.5. Wanneer levering of afhalen door de klant wordt vertraagd door een onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen dan is DECO-N-JOY gerechtigd om opslagkosten en andere redelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

7. Uitvoeringsmodaliteiten

7.1. DECO-N-JOY voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverbintenis’.

7.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DECO-N-JOY het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en materiaal waarvan DECO-N-JOY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DECO-N-JOY worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DECO-N-JOY zijn verstrekt, heeft DECO-N-JOY het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. In geen geval kan DECO-N-JOY  in voormelde omstandigheden gehouden zijn tot enigerlei schadeloosstelling aan de klant of derden.

7.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal DECO-N-JOY de klant hierover tevoren inlichten.

7.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DECO-N-JOY de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot)facturen door de klant zijn betaald.

7.6. Door DECO-N-JOY aan de klant verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

7.7. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn : zo dient de klant behoudens andersluidend schriftelijk beding en op eigen kosten o.m. de locatie veilig, proper, en toegankelijk te maken, te zorgen voor de gewenste faciliteiten, DECO-N-JOY te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren- en lawaaihinder, enz..

8. Gebreken

8.1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en/of diensten dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 8 werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan DECO-N-JOY te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door DECO-N-JOY aanvaard.

8.2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen de 8 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan DECO-N-JOY te worden gemeld. De aansprakelijkheid van DECO-N-JOY voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde diensten en/of goederen is sowieso beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door DECO-N-JOY niet aanvaard.

8.3. Als DECO-N-JOY bij de uitvoering van de overeenkomst een of meer derden inschakelt is DECO-N-JOY nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Enkel voor diensten/werken uitgevoerd door DECO-N-JOY kan DECO-N-JOY dus aansprakelijk worden gesteld.

DECO-N-JOY is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat DECO-N-JOY zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken kan de klant slechts aanspraak maken op herstel in natura, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, enz..

In zover de klant geen consument is in de zin van wetboek van economisch recht, geeft het formuleren van klachten door de opdrachtgever nooit het recht om betaling van facturen te vertragen of uit te stellen.

8.5. De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen of het uitgevoerde werk heeft omgevormd en/of veranderd en/of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van DECO-N-JOY. Eveneens verbeurt de klant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van het werk heeft gemaakt.

8.6. De klant verbindt zich er toe dat er steeds één meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is wanneer de kinderfeestjes zullen plaatsvinden.

8.7. Mocht DECO-N-JOY aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is DECO-N-JOY slechts aansprakelijk voor de directe schade die de klant geleden heeft én is de aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag dat DECO-N-JOY factureert of heeft gefactureerd voor de uitvoering van het niet conforme gedeelte.

9. Overmacht

9.1. DECO-N-JOY is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

9.2. DECO-N-JOY is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

9.3. Indien DECO-N-JOY bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan DECO-N-JOY het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Elk van de Partijen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding beëindigen in geval van zware fout of ernstige tekortkoming vanwege de andere Partij bij de uitvoering van de overeenkomst, dewelke niet wordt rechtgezet binnen de vijftien (15) dagen nadat de andere Partij de in gebreke blijvende Partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de ene Partij om de berokkende schade te verhalen op de in gebreke blijvende Partij.

10.2. Indien de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zonder dat er sprake is van een in het artikel 10.1. geformuleerde zware fout of ernstige tekortkoming van DECO-N-JOY, dan zullen de door DECO-N-JOY gemaakte kosten, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door de klant vergoed worden. Daarbovenop bedragen de annuleringskosten 30 % van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 6 maanden voor de levering, of 50 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 6 maanden voor de levering, terwijl de opzegging in de laatste maand voor de levering of op de dag van het event zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor het betreffende event door de klant aan DECO-N-JOY impliceert.

11. Intellectuele eigendom

11.1. Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d. die DECO-N-JOY heeft ontwikkeld in kader van de uitvoering van de overeenkomst blijven het artistieke en intellectuele eigendom van DECO-N-JOY. Behoudens schriftelijke toestemming van DECO-N-JOY is het de klant verboden de voormelde producten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

11.2.  DECO-N-JOY heeft de vrijheid de geestesproducten, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor eigen promotie/of publiciteit en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant, dit behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.

12. Zekerheden:

12.1. Indien DECO-N-JOY bij wangebreken van de klant goederen van laatstgenoemde ter beschikking heeft, dan verleent de klant een verruimd retentierecht aan DECO-N-JOY over diens goederen, hetgeen de bevoegdheid verleent aan DECO-N-JOY om die goederen te verkopen zonder voorafgaande toestemming van de Rechtbank, en de opbrengst te compenseren met de geleden schadevergoeding.     

12.2. De klant verleent DECO-N-JOY een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige)  lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent DECO-N-JOY het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van DECO-N-JOY voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant DECO-N-JOY om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

13. Tegemoetkomingen en afstandsverklaring

12.1 In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege DECO-N-JOY, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van de bepalingen van deze overeenkomst of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen.

14. Privacy

14.1. De klant erkent uitdrukkelijk dat hij of zij de privacyverklaring van DECO-N-JOY terug te vinden op www.decoenjoy.com gelezen en aanvaard heeft.

14.2. De klant geeft DECO-N-JOY het recht om foto’s van evenementen op haar website te vertonen voor promotionele doeleinden.

15. Toepasselijk recht & forumkeuze

15.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen DECO-N-JOY en de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

15.2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

2140 Antwerpen

+32 468 51 03 54

deco.enjoy@yahoo.com

© 2018 by DecoEnjoy

  • White Facebook Icon
logolaviok.png